Фрази


Най-доброто лекарство срещу гнева е времето


Maximum remedium irae mora est

Чистата ми съвест е по-важна от всички хорски приказки


Mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo

Лекувай с ум, а не с лекарство


Medica mente, non medicamentis

Няма по-полезно изкуство от медицината


Medicina fructosior ars nulla

Медицината е сестра на философията


Medicina soror philosophiae

Лекарят е приятел и слуга на болните


Medicus amicus et servus insanorum

Лекарят лекува, природата изцелява


Medicus curat, natura sanat

Да търсиш вода, намирайки се сред реката


Medio flumine quaerere aquam

Средният път е най-безопасен


Medio tutissimus ibis

По-добре надежден мир, отколкото възможна победа


Melior est certa pax quam sperata victoria