#115

Единственото нещо, от което трябва да се страхуваме, е самият страх.

Цитати

Лошите управници се избират от добри граждани, които не ходят на избори.

По-леки изглеждат тези нещастия, които понасяме заедно с приятелите


Quae mala cum multis patimur, leviora videntur

Душевната болка е по-силна от телесната


Dolor animi gravior est, quam corporis dolor

За много години!


Ad multos anos!

Почетната смърт е по-добра от позорния живот


Honesta mors turpi vita potior

Няма такава безсмислица, която да не се проповядва от някой философ


Nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum