Рене Декарт

1596-1650
Френски философ, математик, физик и физиолог. Според Декарт философията подобно на математиката трябва да извежда своите положения от абсолютни достоверни принципи, а за да стигне до тях - да подложи на съмнение всяко знание. Не подлежи на съмнение единствено самият факт на съмнението: "Мисля, следователно съществувам" ("Cogito, ergo sum"). Декарт е родоначалник на рационализма; цени дедуктивния метод. Приема, че Бог е сътворил телесната субстанция (материята) и е вложил в нея неизменно количество движение и покой; той е съединил душата на човека с тялото (виж и картезианство). Физиката на Декарт е механистко-материалистическа. Декарт утвърждава рефлекса като основен акт на нервната система, дава схема на рефлексната дъга (дъга на Декарт). Един от основоположниците на аналитичната геометрия - въвежда понятията координати на точка, променлива величина и функция; формулира закона за запазване на количеството на движение и закона за пречупване на светлината. Главни съчинения - "Разсъждение за метода...", "Принцип на философията".

Цитати

Всеки проблем, който разреша, става правило, което впоследствие ми помага да реша други проблеми.

Мисля - следователно съществувам!

Най-популярните авториНай-популярните източници

Най-популярните теми