Фрази


Абсолютна (неограничена) власт


Absolutum dominium

Без всякакво изключение


Absque omni exeptione

Безсмислено предложение


Absurdum in adiecto

По едно престъпление съди за всички останали


Ab uno crimine disce omnes

От (годината на) основаване на града (Рим) (тоест: от 753 г пр.н.е.)


Ab urbe condita

Злоупотребата не изключва употребата


Abusus non tollit usum

От косите до ноктите на краката


A capillo usque ad ungues

От главата (от началото)


A capite

Без акомпанимент (за хорово пеене)


A cappella (ит)

По-упорито се стремим към новото, отколкото да пазим вече придобитото


Acrius appetimus nova, quam iam perta tenemus