Фрази


Трябва да напреднеш поне малко, ако не може далече


Est quodam prodire tenus, si non datur ultra

Със смях поправя нравите (със смях критикува пороците)


Ridendo castigat mores

С каквото се напълни новото гърне, на това ще мирише като старо


Quod nova testa capit, inveterata sapit

Доказателствата се определят не от количеството, а от тежестта си


Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt

Трябва дълго да се обмисля това, което е необходимо да се решава един път


Deliberandum est diu, quod statuendum est semel

Където е унищожена свободата, там никой не се осмелява да говори


Ubi libertas cecidit, audet nemo loqui

Умът забравя късно това, което е изучавал дълго


Dediscit animus sero, quod didicit diu

Дружбата е винаги полезна, а любовта може и да навреди


Amicitia semper prodest, amor et nocet